en thai korea
 


                      Course B Hole 8
    หลุมที่ 17 นี้นักกอล์ฟไดร์ฟเต็มวงตัดบ่อทราย ได้เลยถ้าไม่มั่นใจเล็งขวาของบ่อทราย ช๊อตสอง เป้าหมายบังเกอร์หน้ากรีนแล้วค่อยทำสามออนจะ ปลอดภัยกว่า อย่าประมาทไดร์ฟตัดมากไป  เพราะซ้ายเป็นเหวลึกและด้านขวามีต้นตาลขวาง อยู่หลุมนี้เป็นหลุมยากอันดับสองของรอบนี้

สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 ตำบล ช่องด่าน, อำเภอ บ่อพลอย, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก , กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com