en thai korea
 


                     Course A Hole 2
       หลุมที่ 2 ตีไม่ตรงระยะผิดโอกาสตกน้ำสูงมาก แท่นทีอยู่บนที่สูง และมีลมเข้ามาเกี่ยวข้อง ฉะนั้น ต้องคำนวนให้ดีทั้งระยะและแรงลมแล้วตัดสินใจให้ มั่น Hole In One ก็ไม่ใช่เรื่องฝัน

                    

สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 ตำบล ช่องด่าน, อำเภอ บ่อพลอย, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก , กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com