en thai korea
 

                       Course A Hole 6
       หลุมที่ 6 นี้จะเป็นกลุ่มที่ยากที่สุดของสนาม แห่งนี้ เพราะต้องตีข้ามน้ำถึงสองช๊อต ช๊อต ไดร์ฟต้องการความแม่นยำซึ่งระยะประมาณ 220 - 230 หลา ถ้าตีเซฟตัดน้อยช๊อตสองจะตี ลำบากเพราะไกลและต้องตีข้ามน้ำขึ้นกรีนซึ่ง อยู่บนเนินเขา จะต้องไม่พลาดถึงสองช๊อต ทำให้ ยากเป็นสองเท่า บนกรีนมีสโลปมาก


สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 ตำบล ช่องด่าน, อำเภอ บ่อพลอย, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก , กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com