en thai korea
 


                      Course A Hole 7
      หลุมที่ 7 แท่นหมุดสีน้ำเงินตีวางประมาณ 190 - 200 หลาเล็งหน้าบ่อทราย วางกลางแฟร์ เวย์ที่ตีใกลสามารถตัดมุมต้นไม้ทางขวามือ แครี่ 230 หลา จะเหลือระยะไม่ถึง 100 หลา จ่อหน้า กรีน ข้อความควรระวังบังเกอร์ที่รออยู่ข้างกรีน ซ้ายเป็นน้ำ ขาวเป็นบังเกอร์

สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 ตำบล ช่องด่าน, อำเภอ บ่อพลอย, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก , กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com