en thai korea
         สนามกอล์ฟบลูแซฟไฟร์ ของเรายังมีสนามซ้อมไดร์ฟกอล์ฟ จำนวน 22 ช่อง และยังมี Putting Green สำหรับฝึกซ้อม

ลูกอล์ฟ
ราคา
1 ถาด 40 ลูก
30 บาท
4 ถาด
100 บาท
สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13  ตำบลช่องด่าน, อำเภอบ่อพลอย, จ.กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถนนสุรวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com