en thai korea
          
  

ติดต่อสอบถามเส้นทางเพิ่มเติม ได้ที่  : 034 581 227-30  ,  02 235 4560-2  ,  086 313 2244 , 086 313 2255


สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30 , 086 313 2244  แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : bluesapphiregolf@hotmail.com  ,   เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com