en thai korea
          
  

ติดต่อสอบถามเส้นทางเพิ่มเติม ได้ที่  : 034 581 227  ,  02 235 4560  ,  098-569-6614 - 098-569-6615


สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66)34 581 565, (+66)98 569 6614 - 15 , (+66)61 823 9235 ,
(+66)61 824 9235 แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66)2235 4560 , (+66)61 823 9235 , (+66)61 824 9235
แฟ็กซ์ : (+66)2236 0480
อีเมล์ : bluesapphiregolf@hotmail.com  ,   เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com