en thai korea
 

                         Course C Hole 1
    หลุมที่ 1 นี้จากแท่นน้ำเงินแฟร์เวย์แคบด้าน ซ้ายมีน้ำขนานตลอด ช๊อตแรกต้องไดร์ฟให้ตรง ช๊อตสองเล็งไปที่เชิงสะพานหรือตอตะเคียน ช๊อตขึ้นกรีนต้องตีข้ามน้ำควรตีตามเลคหน้ากรีน มีบังเกอร์ดักอยู่


สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 ตำบล ช่องด่าน, อำเภอ บ่อพลอย, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก , กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com