en thai korea
 

                 Course D Hole 4
    หลุมนี้นอกจากไดร์ฟไกลแล้วต้องระ วังต้นไม้ใหญ่ดักกลางแฟร์เวย์ด้วยช๊อต 2 กรีนอยู่ต่ำตีลงเนินควรตีออนหน้ากรีน ไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่า
          


        
สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 ตำบล ช่องด่าน, อำเภอ บ่อพลอย, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก , กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com