en thai korea
 

                       Course D Hole 5
    ช๊อตไดร์ฟทีออฟอยู่บนเนินสูง เป็นหลุมพาร์ 4 ยาว ควรไดร์ฟใส่กลางแฟร์เวย์ก่อนต้องระวัง ด้านขวาของแฟร์เวย์เป็น โอ บี ตลอดแนว ช๊อต 2 ด้านขวาของกรีนมีแฟร์เวย์ปลอดภัยกว่า ด้าน ซ้ายและกลางกรีนมีน้ำรอรับอยู่หลุมนี้ 3 ออนก็ ไม่เสียหาย


สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 ตำบล ช่องด่าน, อำเภอ บ่อพลอย, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก , กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com