en thai korea
 

                       Course C Hole 3
      หลุมที่ 3 จากระยะจากแท่นทีออฟข้ามน้ำประ มาณ 150 หลาแต่ถ้าต้องการสู้ถึงกรีน 250 หลา อุปสรรคของหลุมนี้เป็นกระแสลม หน้ากรีนขวามี บังเกอร์ ซ้ายมีน้ำและตอตะเคียนขอบอกวางแผน ดี ๆ ได้พาร์เป็นอย่างน้อย


สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 ตำบล ช่องด่าน, อำเภอ บ่อพลอย, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก , กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com