en thai korea
     ห้องประชุมสัมมนา  ของบลูแซฟไฟร์รีสอร์ท  สามารถรองรับได้ถึง 250 ท่าน  และห้องแบ่งกลุ่มอีก 3 ห้อง
ห้องประชุม
ความจุของห้องประชุม
ห้องไดมอนด์
250 ท่าน
ห้องมารีน่า B
80 ท่าน
ห้องมารีน่า C
150 ท่าน
ห้องมารีน่า D
40 ท่าน
สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13  ตำบลช่องด่าน, อำเภอบ่อพลอย, จ.กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถนนสุรวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com