en thai korea
  [ 2553 ] [ 2554 ]  [ 2555 ] [ 2556 ] [ 2557 ] [ 2558 ] [ 2559 ]14 - 17   มกราคม 2556 การแข่งขันกอล์ฟ TGA - CAT Junior  Golf  Ranking # 5 - Class A, B
ปิดสนาม A-B
28          กุมภาพันธ์ 2556 PGA THAILAND TOUR & SAT 2013 # 2
ปิดสนาม A-B
1            มีนาคม 2556 PGA THAILAND TOUR & SAT 2013 # 2
ปิดสนาม A-B
2            มีนาคม 2556 PGA THAILAND TOUR & SAT 2013 # 2
ปิดสนาม A-B
3            มีนาคม 2556 PGA THAILAND TOUR & SAT 2013 # 2
ปิดสนาม A-B
15 - 17   มีนาคม 2556 การแข่งขันกอล์ฟ TGA - CAT Junior  Golf  Ranking # 5 - Class C, D, E, F
ปิดสนาม A-B
29          มีนาคม 2556 กอล์ฟวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า (ครบรอบ 228 ปี)
ปิดสนาม A-D
9            กรกฎาคม 2556 SUPER SENIOR PRO
ปิดสนาม A-B
10 - 11  กรกฎาคม 2556 SUPER SENIOR PRO
ปิดสนาม A-B
12          กรกฎาคม 2556 SUPER SENIOR PRO
ปิดสนาม A-B ครึ่งวัน
15          กรกฎาคม 2556 CADDY CHAMPION SHIP 2013 # 3
ปิดสนาม A-B ครึ่งวัน
26          กรกฎาคม 2556 EXCLUSIVE GOLF
ปิดสนาม A-B ครึ่งวัน
29 - 31   กรกฎาคม 2556 PGA. THAILAND CHALLENGER
ปิดสนาม A-B
17 - 18   สิงหาคม 2556 PGA TOUR CHALLENGE
ปิดสนาม A-B
19           สิงหาคม 2556 PGA TOUR CHALLENGE
ปิดสนาม A-B ครึ่งวัน
22 - 23   สิงหาคม 2556 PGA THAILAND TOUR & SAT 2013 # 8
ปิดสนาม A-B
24 - 25   สิงหาคม 2556 PGA THAILAND TOUR & SAT 2013 # 8
ปิดสนาม A-B ครึ่งวันเช้า
24           สิงหาคม 2556 การประปานครหลวง
ปิดสนาม A-B ครึ่งวันบ่าย
14 - 15   กันยายน 2556 สหพันธ์นักเรียนไทย  
21          กันยายน 2556 TOT  
28          กันยายน 2556 ชมรมกอล์ฟ SCG กลุ่มสระบุรี  
12 - 13  ตุลาคม 2556 สมาคมกอล์ฟภาคกลาง  
24          ตุลาคม 2556 ปูนซีเมนไทย ท่าหลวง  
26          ตุลาคม 2556 ไทยเลดี้ กอล์ฟ  
16          พฤศจิกายน 2556 ธนาคารกรุงไทย  
23          พฤศจิกายน 2556 คุณอุดม
ปิดสนาม A-B ครึ่งวัน
23          พฤศจิกายน 2556 ธนาคารไทยพาณิชย์ (คุณวีรวรรณ)  
24          พฤศจิกายน 2556 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง (คุณอมร)  
     
     
สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 
ตำบลช่องด่าน, อำเภอบ่อพลอย, จ.กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : 034 581 565 มือถือ 098 569 6614 - 098 569 6615
แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 639
ผู้จัดการสนามฯ : 061-8249235 ผู้จัดการโรงแรม : 061-8239235

สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี.
ถนนสุรวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500    
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถนนสุรวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02 266 9656, 061 823 9235 , 061 824 9235
แฟ็กซ์ : 02 266 9695
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com