en thai
    

 
สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13  ตำบล ช่องด่าน, อำเภอ บ่อพลอย, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66)34 581 227, (+66)98 569 6614 - 15  แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66)2235 4560  แฟ็กซ์ : (+66)2236 0480
อีเมล์ : [email protected]   ,   เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com