en thai
    วัดสระลงเรือ


วัดสระลงเรือ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางหรืออายุประมาน 400-500 ปี
คาดว่าวัดและชุมชนคงจะสูญหายไปในคราวที่พม่ายกทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาและถูกทิ้งร้างจนกระทั่งประมาณปี พ.ศ.2470 ชาวบ้านพื้นที่
ใกล้เคียงได้อพยพเข้ามาทำไร่นาหาของป่าและตั้งชุมชนอีกครั้ง ต่อมานายจำเนียร ใคร่ครวญ ได้มากราบขอพรจากหลวงพ่อใหญ่องค์ดำ
(พระพุทธอนันตภูมิสุคคุตโต) ปัจจุบันประดิษฐานยู่ในวิหารแก้ว หลังจากนั้นชีวิตประสบความสำเร็จ นายจำเนียร ใคร่ครวญ จึงได้สร้าง
และบูรณะวัดสระลงเรือให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดคโดยการสร้างพระอุโบสถศาลาการเปรียญอนุสรณ์สถานลานเจดีย์
วิหารแก้วและเรือสุพรรณหงส์จำลองใหญ่ที่สุดในโลกนนอกจากนี้ วัดสระลงเรือยังมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุด
ในโลกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะบูชา


 สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13  ตำบล ช่องด่าน, อ.บ่อพลอยล, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66)34 581 227, (+66)98 569 6614 - 15  แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก , กรุงเทพฯฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66)2235 4560  แฟ็กซ์ : (+66)2236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  wwwbsgolfclub.com