en thai
    วัดทิพย์สุคนธาราม

             ประวัติการก่อตั้งวัดทิพย์สุคนธาราม สืบเนื่องจากนางฉันท์ทิพย์ กลิ่นโสภณ พร้อมด้วยบิดามารดาและญาติพี่น้องได้ถวายที่ดิน 339 ไร่และใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวสร้างวัดและเสนาสนะต่างๆถวายสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.9)เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง โดยได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2550
วัดทิพย์สุคนธารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝน (บางคันธารราฐ) สร้างโดยโลหะสำริดความสูง 32 เมตร ยืนอยู่บนฐานสูง 8 เมตร ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ลานพระทักษิณซึ่งเสมือนเขตพุทธวาส บริเวณโดยรอบ มีหอเกียรติประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อาคารประกอบต่างๆ และอ่างเก็บน้ำในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้เปรียบเสมือน“พุทธอุทยาน”ที่มีลานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณารับโครงการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2554


 สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13  ตำบล ช่องด่าน, อ.บ่อพลอยล, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66)34 581 227, (+66)98 569 6614 - 15  แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก , กรุงเทพฯฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66)2235 4560  แฟ็กซ์ : (+66)2236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  wwwbsgolfclub.com