en thai korea
      
           บลูแซฟไฟร์รีสอร์ท  มีพื้นที่ให้บริการกว้างขวาง  เช่น สนามฟุตบอล, หรือลานกิจกรรม Walkrally  เป็นกลุ่ม
หรือจัดการแข่งขันรถ ก็ย่อมได้
                                                    
กิจกรรมเล่นกันเป็นทิม
กิจกรรมที่สนุก
สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 
ตำบลช่องด่าน, อำเภอบ่อพลอย, จ.กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : 034 581 565 มือถือ 098 569 6614 - 098 569 6615
แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 639
ผู้จัดการสนามฯ : 061-8249235 ผู้จัดการโรงแรม : 061-8239235

สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี.
ถนนสุรวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500    
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถนนสุรวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02 266 9656, 061 823 9235 , 061 824 9235
แฟ็กซ์ : 02 266 9695
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com